Japanese Dragon (Ryuu)

Digi nana japanese dragon3

Version I

Digi nana japanese dragon2 2

Version II

Two versions of a Japanese Dragon (Ryuu)